GDPR

Ochrana osobných údajov GDPR

 

I. Základné  ustanovenia

 

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej ako „GDPR”) je

 

Helena Švancárová – HE-Ó, IČO: 14165295, IČ DPH: SK1020457768

Zapísaná v ŽR na OU v ZA č. živ. reg. 504-8179

so sídlom 023 34 Kysucký Lieskovec 491 (ďalej ako „správca“).

 

2. Kontaktné údaje správcu :             adresa:           Dlhá 6, 010 09 Žilina

        email:            kabaty@kabaty.sk

                  telefón:           0903 550 720

 

3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 

4. Správca menoval seba poverencom pre ochranu osobných údajov.

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

3. Zo strany správcu neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

2. Správca uchováva osobné údaje po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

3. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny a ani medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mail statny.dozor@pdp.gov.sk

 či akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať

(https://dataprotection.gov.sk/uoou/ ), v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len nim poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.